Úvod - oznamy - Spoločenstvo bývalých urbárníkov a lesomajiteľov

Prejsť na obsah

Oznam - COVID 19

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020, ktorým vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlasuje mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu bola vydaná novela zákona č. 91/2020 Z. z.,z 22. apríla 2020,časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto novely je jednak predísť zhromažďovaniu veľkého počtu členov spoločenstiev a tým predísť ohrozeniu verejného zdravia a jednak predísť škodám na lesnom a poľnohospodárskom majetku členov spoločenstiev a na majetku spoločenstiev samotných.

   Na základe tohto, výbor SBUL Nemšová oznamuje svojim členom, že
z dôvodu mimoriadnej situácie sa Valné zhromaždenie
bude konať, až po zrušení mimoriadnej situácie.

                                                   Výbor SBUL Nemšová

Nový návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve si môžete prezriet na stránke "Zakladacia zmluva"

Vážení členovia SBUL Nemšová,
vzhľadom na novú európsku legislatívu a pravidlá týkajúcu sa ochrany osobných údajov (GDPR) sme boli nútený prepracovať celý systém registrácie a prihlasovania sa. Keďže starý systém týmto pravidlám nevyhovoval, museli sme zmazať všetky doteraz vytvorené užívateľské kontá, aby sme sa vyhli prípadným sankciám.

Týmto vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali nanovo.

Viac informácií o registrácii a schvaľovacom procese nájdete na tejto stránke.
Dovoľte nám, aby sme sa Vám za dočasný výpadok a prípadné nepríjemnosti úprimne ospravedlnili.
OZNAM Členom SBUL Nemšová,pozem.spol.

Upozorňujeme členov SBUL Nemšová pozem.spol., že na VZ dňa 27.6.2016 sa budú konať voľby do orgánov spoločenstva, preto Vás žiadame o Vaše návrhy. Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy členov do orgánov spoločenstva adresujte výboru. Návrhy môžete zaslať elektronicky na adresu predseda@sbul.sk, osobne v kancelárii SBUL vo štvrtok od 15.30 do 18.30 hod. alebo návrh možno podať aj na zhromaždení, na ktorom sa vykonávajú voľby.  Navrhnutý kandidáti musia byť prítomný na VZ SBUL Nemšová pozem.spol.


Ing. Jozef Ďurík
Predseda  SBUL Nemšová


Výbor SBUL Nemšová, pozem.spol. oznamuje iba  svojim členom:

že je možnosť si odkúpiť palivové drevo zo skládky, na základe podanej žiadosti

do konca marca 2014 (t.j.do 31.3.2014).
Odkúpenie, odobratie a cena palivového dreva bude realizovaná v zmysle schválenej smernice č.1/2011 a jej doplnku.

Cena za palivové drevo na skládke je 31,53 €/ m³ + DPH.
Odvoz si zabezpečí každý záujemca vo svojej réžii.

Členom SBUL Nemšová,pozem.spol.


OZNAM - Zmluva o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách – pripomienkovanie a návrhy.

Na základe   vydania zákona č.  97/2013 Z. z. výbor SBUL Nemšová dáva na vedomie svojim členom, že  v súlade s povinnosťou prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam zákona č. 97/2013 Z.z.  bola výborom SBUL Nemšová vypracovaná zmena zmluvy tak, ako je ďalej uvedené. Uvedený návrh zmluvy máte možnosť si pozrieť aj na web-stránke www.sbul.sk v sekcii dokumenty - zakladacia zmluva. Pripomienky a návrhy môžete zaslať elektronicky na adresu
predseda@sbul.sk, alebo  osobne v kancelárii SBUL vo štvrtok od 15.30 do 18.30 hod.
Zároveň upozorňujeme, že na VZ sa budú konať voľby do orgánov spoločenstva,  preto Vás žiadam o Vaše návrhy. Pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy členov spoločenstva  adresujte  výboru.  Ďalšie pripomienky a návrhy možno podať aj na zhromaždení, na ktorom sa vykonávajú voľby.Ing. Jozef Ďurík
Predseda  SBUL Nemšová

Výbor SBUL Nemšová,pozem.spol. oznamuje svojim členom, že

Riadne valné zhromaždenie
sa uskutoční dňa 24.2.2014 o 16.00 hodine

v Kultúrnom centre Nemšová. Upozorňujeme, že súčasťou programu je aj zosúladenie základných dokumentov spoločenstva s ustanoveniami zákona 97/2013 Z.z.
(zákon je pripojený v sekcii Dokumenty).

Pozvánka s programom na stiahnutie - VZ pozvánka 2014.

PREDAJ DREVA

    Výbor  Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Nemšová, oznamuje svojim členom: -predaj palivového dreva bude aktuálny v prípade  ťažby dreva odsúhlasená OLH, alebo kalamity. Toto bude v čas oznámené na tomto mieste a v mestskom rozhlase.
Odkúpenie, odobratie a cena palivového dreva bude realizovaná v zmysle schválenej smernice č.1/2011 a jej doplnku , ktorý si môžete prečítať v časti dokumenty a mapy, smernica.

                                                                        Výbor SBUL.


Návrat na obsah