Smernica - Spoločenstvo bývalých urbárníkov a lesomajiteľov

Prejsť na obsah

Smernica

Dokumenty a mapy

SMERNICA 1/2011

Táto smernica v zmysle zákona 326/2005 o lesoch bližšie určuje, ako sa vykonáva ťažba dreva členmi  SBUL Nemšová.

Každý člen SBUL Nemšová je povinný pri vstupe na lesné pozemky ako i na pozemky vo vlastníctve spoločenstva, ktoré nie sú lesnými pozemkami dodržiavať ustanovenia lesného zákona a riadiť sa pokynmi odborného lesného hospodára / ďalej OLH /, alebo určených funkcionárov SBUL Nemšová  pri činnosti, ktorej predmetom  je ťažba porastov.
Každý člen spoločenstva má nárok na kúpu drevnej hmoty za podmienok určených v tejto smernici.
Záujemcovia o kúpu úžitkového dreva ako i palivového dreva predkladajú svoje požiadavky  písomne výboru SBUL Nemšová.
Výrub porastov je možné vykonávať len na základe písomného súhlasu, ktorý vydajú zástupcovia výboru a tvorí prílohu k Súhlasu OLH na ťažbu.
V povolení výbor  uvedie cenu, druh, nárok  na množstvo  palivového dreva a lesný porast, kde sa vykoná ťažba. Práca v lese je žiadateľom vykonávaná na vlastnú zodpovednosť.
Výrub je možné vykonať len na vopred vyznačenom poraste, ktorý vyznačí OLH alebo po jeho odsúhlasení člena výboru.
O vyťaženom množstve príslušný funkcionári vykonajú zápis / konsignáciu/, ktorý je zároveň podkladom ku konečnej platbe.
Neoddeliteľnou súčasťou povolenky je aj odobierkový list. Odobierku vykonávajú minimálne dvaja členovia výboru, alebo dozornej rady.
Palivové drevo získané čistením dreva alebo po ťažbe  tzv. haluzovina  je poskytnuté žiadateľovi za 3 €/prm +DPH.
10.Palivové drevo na pni a vyznačenom poraste alebo po kalamite je za 16,60 €/prm +DPH.
11. Palivové drevo na odvoznom mieste je za 31,53 €/prm +DPH.  
12.Palivové drevo je možné odviezť až po zaplatení a vydaní žiadateľovi konsignácie - doklad o pôvode dreva členmi výboru.  
13. Palivové drevo je možné poskytnúť aj nečlenom spoločenstva a to v prípade, že zo strany členov nebude prejavený záujem.  
14.Vývozne dni na odvoz drevnej hmoty sú stanovené na piatok a sobotu za priaznivých klimatických podmienok, pokiaľ v doklade o pôvode dreva nie je stanovené inak.

Schválené uznesením zo dňa 27.6.2011

Vykonaná zmena smernice na základe schváleného uznesenia  zo dňa 2.7.2012
Bod 10. Palivové drevo  samovýroba (iba kalamitné drevo,  ktoré leží na zemi, ce
lé stromy.) je za 16,60 €/ m³
Bod 11. Palivové drevo na odvoznom mieste je za 31,53 €/ m³.

Návrat na obsah