Zakladacia zmluva - Spoločenstvo bývalých urbárníkov a lesomajiteľov

Prejsť na obsah

Zakladacia zmluva

Dokumenty a mapy
Nová zmluva

Pôvodná mluva o založení
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

ktorú uzavreli


vlastníci podielov spoločných nehnuteľností, ktorí boli doteraz registrovaní na Okresnom rade v Trenčíne – odbor PPLH, ako Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz.spol.pod ev. č.9/96 ako spoločenstvo bez právnej subjektivity a ktorí zmluvu odsúhlasili uznesením valného zhromaždenia. Zoznam vlastníkov podielov tvorí je prílohou tejto zmluvy.

I.
Názov a sídlo spoločenstva


Názov: Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz.spol. Sídlo: 914 41 Nemšová, Školská 239/18B

II.
Účel spoločenstva


1. Účelom spoločenstva je:

a) výkon vlastníckych a užívacích práv členov spoločenstva a ich právnych nástupcov k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku vo vlastníctve, alebo užívaní spoločenstva a to najmä práva racionálneho hospodárenia na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch
b) podnikateľská činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s uzneseniami s VZ
c) poskytovanie pomoci a odborného poradenstva členom spoločenstva pri hospodárení na majetku, ktorý majú vo vlastníctve.

2. Spoločenstvo zodpovedá sa svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.
3. Spoločenstvo nevydáva samostatné stanovy. V prípade, že by tak chcelo v budúcnosti urobiť, rozhodne o tom valné zhromaždenie.

III.
Predmet spoluvlastníctva


Výmera, katastrálne územie, druh pozemkov, listy vlastníctva a parcelné čísla budú tvoriť prílohu k tejto zmluve.

IV.
Členstvo v spoločenstve


1. Členom spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti.
2. Môžu sa ním stať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti.
3. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti.
4. Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení spoločenstva a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
5. Ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti, alebo má k nej iné právo a toto právo nemôže preukázať hodnovernou listinou, spoločenstvo ho neprijme za svojho člena, ale odkáže ho na konanie pre súdom. Do skončenia konania pre súdom nie je takáto osoba členom.

V.
Práva a povinnosti členov spoločenstva


1. Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
2. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností, vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrený súčtom, alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
3. Plnenie povinností vo väčšom rozsahu ako pripadá na člena spoločenstva podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu, môže člen na seba prevziať iba dobrovoľne.
4. Členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj spoluvlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti iba v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. Každý člen spoločenstva má právo voliť a starší ako 18 rokov byť volený do orgánov spoločenstva.
6. Každý člen spoločenstva má právo a povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti spoločenstva a orgánov spoločenstva.
7. Členovia spoločenstva majú oprávnenie nahliadnuť do ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku, prípadne spôsobu úhrady straty.
8. Člen spoločenstva má právo žiadať výpisy jeho zápisu zo zoznamu.
9. Podmienky obmedzenia drobenia sú upravené v zmysle zákona a pozemkových spoločenstvách.

VI.
Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti


1. Orgánmi spoločenstva sú:

a) valné zhromaždenie
b) výbor spoločenstva
c) dozorná rada
2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva.
3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je dvojročné.

VII.
Valné zhromaždenie


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Koná sa najmenej jedenkrát ročne.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľuje zmluvu o založení, jej zmeny a doplnky
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky ak sa ich rozhodne pozemkové spoločenstvo prijať
c) volí a odvoláva predsedu spoločenstva a členov orgánov spoločenstva
d) rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva
e) schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku
f) rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne a spôsobe úhrady straty
g) rozhoduje o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzi
h) rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti, alebo do družstva
i) rozhoduje o zániku spoločenstva jeho premenou, alebo jeho zrušením
j) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ak si to valné zhromaždenie vyhradí
3. Každý člen spoločenstva má právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia .Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach má taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu, alebo podľa veľkosti vlastných podielov spoločnej nehnuteľnosti.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. V prípadoch, uvedených v § 18 ods.1 písm. a),h),i) zákona č. 181/1995 Z. z. sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.
5. Valné zhromaždenie o prerokovaných otázkach rozhoduje verejným hlasovaním, pokiaľ sa členovia nedohodnú inak.
6. Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov, môžu dať návrh na súd, aby vo veci rozhodol.
7. Výbor spoločenstva zvoláva valné zhromaždenie. Termín, miesto a čas konania a program valného zhromaždenia oznámi členom spoločenstva najmenej 14 dní vopred formou písomnej pozvánky.
8. Valné zhromaždenie vedie predseda spoločenstva, alebo ním poverený člen výboru. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať miesto a čas zasadnutia, meno predsedajúceho a zapisovateľa, opis prerokovania jednotlivých bodov programu, rozhodnutie valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje predsedajúci valného zhromaždenia, zapisovateľ a predseda a podpredseda výboru.
9. Prvopis zápisnice z valného zhromaždenia spolu s prezenčnými listinami je spoločenstvo povinné uchovávať v archíve po dobu jeho trvania.
10.Ak o to požiadajú členovia spoločenstva, ktorí majú dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov, je výbor povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločenstva. Výbor je povinný urobiť tak do 30 dní od podania žiadosti. Pre jeho rokovanie platia predchádzajúce odseky tohoto článku.

VIII.
Výbor spoločenstva


1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o tých záležitostiach, ktoré právne predpisy a zmluvy o založení nevyhradili inému orgánu zo svojich členov.
2. Výbor zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Členom výboru a jeho predsedom je člen spoločenstva. Ďalej výbor volí zo svojich členov podpredsedu a hospodára.
3. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná právna forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu spoločenstva.
4. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva.
5. Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
6. Výbor je povinný pri výkone svojej činnosti riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia a je tiež povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva.
7. Za každý kalendárny rok svojej činnosti predkladá výročnú správu valnému zhromaždeniu o činnosti a o hospodárení spoločenstva spolu s ročnou účtovnou závierkou. Zároveň predloží návrh na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty.
8. Výbor spoločenstva tiež vedie zoznam členov spoločenstva. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej rodné číslo, názov a sídlo právnickej osoby, jej IČO a veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastnených podielov a deň zápisu do zoznamu. Zároveň výbor vyznačuje všetky zmeny evidovaných skutočností.
9.Osobám, ktoré osvedčujú právny záujem, je výbor povinný umožniť nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva.
10. Člen výboru dostáva za výkon svojej funkcie odmenu.

IX.
Dozorná rada


1. Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Jedenkrát ročne podáva správu valnému zhromaždeniu o svojej činnosti.
3. Dozorná rada má 3 členov. Členmi dozornej rady sú členovia spoločenstva, ale môže ním byť aj jedna iná fyzická osoba. Táto fyzická osoba má v tom prípade právo zúčastňovať sa zasadnutia valného zhromaždenia.
4. Člen dozornej rady nesmie byť členom výboru spoločenstva.
5. Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu.
6. Dozorná rada má právo hlasmi všetkých členov dozornej rady zvolať valné zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

X.
Zmierovacia komisia


1. Valné zhromaždenie, pokiaľ sa na tom členovia spoločenstva dohodnú, je oprávnené zvoliť zmierovaciu komisiu. Táto komisia nepracuje ako stály orgán, ale zasadá iba v prípade potreby. Má 2 členov.
2. Zmierovacia komisia rieši spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností, vyplývajúcich z členstva v spoločenstve. O rozhodnutie zmierovacej komisie členovia spoločenstva žiadajú písomne.
3. Pri svojom rozhodovaní postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zmluvou o založení spoločenstva.
4. Zasadanie zmierovacej komisie je neverejné, všetci jej členovia sú povinný zachovať o svojej činnosti mlčanlivosť. Zo zasadnutia zmierovacej komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica.
5. Členom spoločenstva, ktorí ju požiadali o rozhodnutie, je zmierovacia komisia povinná vydať svoje písomné rozhodnutie, a to buď zmier, ak bol uzavretý, alebo odporúčanie, aby účastníci zmierovacieho konania podali návrh na začatie konania pred súdom.

XI.
Hospodárenie spoločenstva


1. Spoločenstvo sa zrušuje:

  • a) ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľností stáva jeden člen spoločenstva

  • b) premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo

  • c) dňom, uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

  • d) vyhlásením konkurzu

  • e) rozhodnutím zhromaždenia

2. Spoločenstvo sa môže premeniť na obchodnú spoločnosť, alebo na družstvo. Pri tejto sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka.
3. Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.
4. Spoločenstvo môže zaniknúť likvidáciou, alebo bez likvidácie. Ak spoločenstvo zanikne bez likvidácie, primerane platia ustanovenia obchodného zákonníka. Likvidácia sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak po skončení konkurzného konania nezostane spoločenstvu žiadny majetok.

XII
Záverečné ustanovenia1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o založení je zoznam vlastníkov podielov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz.spol.
2. Právne skutočnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi.


V Nemšovej, 23.7.2003

.........................................
Jozef Prno – predseda v.r.

..................................................
Pavol Bahno – podpredseda v.r.

Návrat na obsah